Especifica de técnicos

Integrantes:

MMO LUIS O. AMENDOLA

MMO ALEX E. PITTON

MMO JOSE BARRIOS

MMO JUAN C ACOSTA

MMO. AMARO

MMO JURJELY

MMO PASIESZNIK

MMO. MALIMON